Wettelijke verklaring – The ENVELOP Study

Wettelijke verklaring

Aanvaarding van overeenkomst. Uw toegang tot en gebruik van de website envelopstudy.com (de ‘website’), die wordt onderhouden door Clinical Trial Media, Inc. (www.clinicaltrialmedia.com), is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden en alle toepasselijke wetten. Door de website te bezoeken en daarin te navigeren, aanvaardt u en gaat u zonder beperkingen of kwalificaties akkoord met de algemene voorwaarden en erkent u dat alle andere overeenkomsten tussen u en Clinical Trial Media ondergeschikt en nietig zijn met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de website.

Toepassingsgebied. Clinical Trial Media onderhoudt deze website voor uw persoonlijke informatie, educatie en communicatie.  U kunt onbeperkt rondkijken op de site.  U mag materiaal dat op de website wordt weergegeven uitsluitend downloaden voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen op het materiaal handhaaft.  U mag de inhoud van de website echter niet verspreiden, wijzigen, verzenden, hergebruiken, opnieuw plaatsen of gebruiken voor commerciële doeleinden, inclusief de tekst en afbeeldingen, zonder schriftelijke toestemming van Clinical Trial Media.  U begrijpt dat Clinical Trial Media niet beweert dat de informatie op de website geschikt of beschikbaar is voor gebruik op locaties buiten de Verenigde Staten, en dat toegang tot de website vanuit gebieden waar de inhoud van de website mogelijk illegaal of ongepast is, verboden is.  Personen die ervoor kiezen toegang te krijgen tot de website vanaf andere locaties, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van toepasselijke lokale wetten. 

Geen medisch advies. De website geeft geen medisch advies. Met een beperkte uitzondering zijn alle producten die op de website worden besproken alleen verkrijgbaar op voorschrift van een bevoegde professionele zorgverlener. De website houdt zich niet bezig met het verlenen van medische of soortgelijke professionele diensten of advies, en de informatie op de website is niet bedoeld ter vervanging van medisch advies door een zorgverlener. Als u dergelijke diensten of advies wenst of nodig hebt, dient u tijdig een arts of professionele zorgverlener te raadplegen.

Bescherming van het auteursrecht. U moet ervan uitgaan dat alles wat u op de website ziet of leest auteursrechtelijk beschermd is, tenzij anders vermeld, en niet zonder toestemming mag worden gebruikt, behalve zoals bepaald in deze algemene voorwaarden of in de tekst op de website. De website garandeert en verklaart niet dat uw gebruik van materiaal dat op de site wordt weergegeven, geen inbreuk maakt op de rechten van derden, die geen eigendom zijn van of niet gelieerd zijn aan de website.

Handelsmerken.  De handelsmerken, handelsnamen, logo’s en servicemerken (gezamenlijk de ‘handelsmerken’) die op de website worden weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Clinical Trial Media en anderen.  Niets op de website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, impliciet of anderszins, van een licentie of van een recht om een handelsmerk dat op de website wordt weergegeven te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van Clinical Trial Media of een derde partij die mogelijk eigenaar is van de handelsmerken die worden weergegeven op de website.  Uw gebruik van de handelsmerken die op de website worden weergegeven, of enige andere inhoud op de website, behalve zoals bepaald in deze algemene voorwaarden, is ten strengste verboden.  U wordt er ook op gewezen dat Clinical Trial Media proactief haar intellectuele eigendomsrechten zal afdwingen in de ruimste zin van de wet, met inbegrip van strafrechtelijke vervolging.  

Uitsluiting van garantie.  Hoewel Clinical Trial Media redelijke inspanningen levert om nauwkeurige en up-to-date informatie op de website op te nemen, geeft Clinical Trial Media geen garanties of verklaringen af met betrekking tot de juistheid ervan.  Clinical Trial Media aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van de website.  Zonder het voorgaande te beperken, wordt alles op de website aan u verstrekt ‘AS IS’, ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK.  Houd er rekening mee dat sommige rechtsgebieden de uitsluiting van impliciete garanties mogelijk niet toestaan, dus sommige van de bovenstaande uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.  Controleer uw lokale wetgeving op eventuele restricties of beperkingen met betrekking tot de uitsluiting van impliciete garanties. 

Beperking van de aansprakelijkheid.  Uw gebruik van de website en het doorbladeren ervan is op eigen risico.  Noch de website, noch enige andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van de website is aansprakelijk voor enige directe, incidentele, gevolg-, indirecte of tot schadevergoeding verplichtende schade die voortvloeit uit uw toegang tot of gebruik van de website.  De website en/of Clinical Trial Media aanvaarden geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan of voor virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren vanwege uw toegang tot, gebruik van of doorbladeren van de website, of voor het downloaden van materiaal, gegevens, tekst of afbeeldingen van de website.  

Verboden overdrachten. Op bepaalde delen van de website kunt u toegang krijgen tot online forums, e-mailberichten verzenden of anderszins feedback te geven op de website. Clinical Trial Media aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van deze acties en wijst deze specifiek af. U mag geen onwettig, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal plaatsen of verzenden of enig materiaal dat gedrag zou kunnen vormen of aanmoedigen dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins enige wet zou schenden. Bovendien is het verboden om informatie te plaatsen of te verzenden die (a) inbreuk maakt op de rechten van anderen of hun privacy- of publiciteitsrechten schendt, (b) beschermd wordt door copyright-, handelsmerk- of ander eigendomsrechten, tenzij met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van een dergelijk recht, (c) een virus, bug of ander schadelijk item bevat, of (d) wordt gebruikt om op onwettige wijze samen te spannen tegen een andere persoon om de handel of concurrentie te beperken. U bent als enige aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit elke inbreuk op auteursrechten, handelsmerken of enig ander eigendomsrecht, of enige andere schade die voortvloeit uit uw gebruik van de website.

Gebruik van inzendingen. Alle persoonsgegevens (inclusief PIHI) in elektronische communicatie naar de website vallen onder het privacybeleid van de website.  Anderzijds zal alle communicatie of materiaal dat u naar de website verzendt via e-mail of anderszins, inclusief niet-persoonsgegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd.  U begrijpt dat dergelijke communicatie of materiaal dat u verzendt of plaatst door Clinical Trial Media of zijn gelieerde ondernemingen voor elk doel kan worden gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot reproductie, openbaarmaking, verzending, publicatie, uitzending en posting.  Bovendien staat het Clinical Trial Media vrij om ideeën, concepten, knowhow, processen of technieken te gebruiken, die zijn vervat in elke communicatie die u naar de website stuurt voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot ontwikkeling, productie, marketing en verkoop van producten en diensten die dergelijke ideeën, concepten, knowhow, processen of technieken gebruiken.  

Links naar andere websites. Clinical Trial Media heeft niet alle sites die aan de website zijn gekoppeld, beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina’s los van de website of andere websites die aan de website zijn gelinkt. Het doorlinken naar andere off-site pagina’s of andere websites is op eigen risico. Als u de link naar een andere website volgt, lees dan de juridische kennisgeving en het privacybeleid van die nieuwe website. Deze kunnen verschillen van die van deze website.

Wijziging van de overeenkomst. Clinical Trial Media kan op elk moment de algemene voorwaarden van deze overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de website herzien. Als de algemene voorwaarden in deze juridische kennisgeving worden gewijzigd, wordt de gewijzigde kennisgeving op de website gepubliceerd. U bent gebonden aan dergelijke herzieningen en dient daarom deze algemene voorwaarden regelmatig opnieuw te lezen.

Uw keuze inzake cookies op deze site – We maken gebruik van cookies om de site optimaal te doen werken en u de best mogelijke ervaring te bieden. Essentiële cookies maken de basisfuncties van de site mogelijk. Zonder deze cookies zal de website niet goed werken en ze kunnen enkel worden uitgeschakeld door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen. Meer gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken, vindt u terug in ons privacybeleid. Door verder gebruik te maken van deze website, gaat u ermee akkoord dat wij cookies gebruiken.